Informace o ADR

§ 14 zákona C. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění:

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též intemetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat."

Od 1.2.2016 je na seznamu Evropské komise Česká obchodní inspekce notifikovaným subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Oddělení ADR při ČOI s e-mailovou adresou adr@coi.cz. 

V případě, že se spotřebitel domnívá, že jej podnikatel poškodil nebo nedostál svým závazkům, má možnost zahájit řízení ADR a pokusit se tak mimosoudní cestou domoci se jeho prostřednictvím nápravy. ADR návrh zpracuje a v případě, že požadavek spotřebitele shledá za důvodný, vyzve podnikatele k vyjádření za účelem smírného dořešení sporu. Podnikatel má povinnost ADR poskytnout součinnost. V případě, že podnikatel není ochoten na navrhovanou dohodu přistoupit, ADR může ve věci vydat nezávazné odůvodněné stanovisko, které může spotřebitel užít při jeho případných dalších krocích k zajištění svého nároku.

ADR se zabývá spory mezi spotřebiteli a podnikateli s bydlištěm či sídlem v jakékoli zemi Evropské unie. Návrh na zahájení řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u podnikatele poprvé. Neúspěšný pokus o řešení sporu je třeba při podání návrhu doložit. Ve věci také nesmí být dříve rozhodnuto soudem nebo jiným subjektem ADR. Řízení se nezpoplatňuje.

ADR se nezabývá spory v oblasti finančních služeb (spotřebitel se může obrátit na finančního arbitra), v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb (spotřebitel se může obrátit na Český telekomunikační úřad), v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství (spotřebitel se může obrátit na Energetický regulační úřad). Vyloučeny z možného řízení jsou rovněž smlouvy o poskytování služeb v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, smlouvy v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy a smlouvy s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.