Reklamační řád

1. V případě, že se na zboží zakoupeném v internetovém obchodě společnosti NOVODONIA  prokáže reklamovatelná vada, kupující uplatňuje reklamaci písemnou formou E-mailu na adresu info@novodonia.cz  a zašle reklamovaný výrobek na adresu NOVODONIA, s.r.o. Tovární 1333/9, 769 01  Holešov, pokud není dohodnuto jinak. Oznámení o reklamaci musí obsahovat jméno a adresu kupujícího, E-mailovou adresu, telefon, číslo objednávky a daňového dokladu, podrobný popis závady a popis, jak závada vznikla.

2. Reklamace bude ze strany prodávajícího řešena ve lhůtě 30 dnů od řádného obdržení vadného výrobku a všech požadovaných údajů o kupujícím. V případě, že prodávající shledá reklamaci jako oprávněnou, zašle kupujícímu výměnou stejný bezvadný výrobek nebo obdobný po předchozí dohodě s kupujícím nebo se strany dohodnou na vrácení peněz. V případě že reklamace nebude ze strany prodávajícího uznána, bude o této skutečnosti kupující písemně formou E-mailu informován ve stanovené lhůtě a reklamovaný výrobek mu bude vrácen.

3. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené provozem výrobku, nesprávným a neodborným  zacházením s výrobkem a chybnou manipulací s výrobkem, stejně jako za škody způsobené vnějšími vlivy, nekvalitní obuví. Na vady tohoto charakteru se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

4. V případě doručení zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen po převzetí balíku zkontrolovat, zda obsah nevykazuje známky poškození způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen tento balík nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží  či balíku během přepravy je kupující povinen informovat i prodávajícího.

5. Kupující je povinen překontrolovat doručené zboží ihned po jeho převzetí a v případě nekompletnosti dodávky či jiných nesrovnalostí do 1 pracovního dne informovat prodávajícího. Pozdější reklamace zjevných vad a nekompletnost dodávky nebudou přepravcem ani prodávajícím uznány.

6. Při osobním odběru je kupující povinen zboží překontrolovat při předání a případné zjištěné nesrovnalosti či vady ihned řešit s prodávajícím, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

7. Neprodleně po obdržení oznámení o závadách a reklamovaného výrobku informuje prodávající kupujícího o následném postupu reklamačního řízení prostřednictvím E-mailu